Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh